Nadarjeni učenci

»Nič ni bolj neenakega, kot je enaka obravnava neenakih.«

 Paul F. Brandwein, ameriški psiholog

O NADARJENOSTI, VLOGI STARŠEV

Strokovnjaki menijo, da je nadarjenost kombinacija nadpovprečnih sposobnosti (splošne ali specifične), ustvarjalnosti in motiviranosti. Samo kadar so dani vsi trije pogoji, lahko pride do izjemnih dosežkov. Nadarjenost je lahko splošna in specifična (na posameznih področjih).

Osebnostni in psihološki razvoj nadarjenega otroka in mladostnika velikokrat poteka drugače kot pri vrstnikih. Pogosto lahko pride do osebnostne neusklajenosti, ko posameznik s svojimi miselnimi sposobnostmi daleč presega meje svoje kronološke starosti, v svojem čustvenem razvoju ter vsebini čustvovanja pa je še vedno otrok.  Pomembno je, da so starši pozorni na to, kako  razvoj poteka pri njihovem otroku. Če pride do določenih odstopanj, pa se lahko v šoli posvetujejo s šolsko svetovalno službo (psihologi, pedagogi) ali s strokovnjaki v drugih inštitucijah-na primer svetovalnih centrih. Za nadarjenega otroka je zelo pomembno, da ga starši sprejemajo takšnega kot je, da ga ne poskušajo spremeniti, ampak mu pomagajo, da lahko svoje potenciale razvija, ga usmerjajo, mu stojijo ob strani. Zelo pomembna je potreba po varnosti, ki pa jo otrok lahko zadovolji ob starših, ki ga spoštujejo kot osebnost, se mu ne posmehujejo ob najbolj nenavadnih idejah, predlogih, kajti mnogokrat v preteklosti so se ravno take izkazale kot ustrezne.

Nadarjene učence lahko včasih opazimo že ob samem vstopu v šolo, saj na določenih področjih prehitevajo svoje vrstnike: hitro se naučijo brati, imajo obsežen besedni zaklad, bogato predznanje, so vedoželjni, vztrajni. Če se takega otroka ne opazi in ni deležen posebnega načina dela, lahko pride do težav in nepravilnosti v njegovem razvoju. Najpogosteje se lahko srečujemo z naslednjimi posledicami: ne razvijejo se potrebne učne in delovne navade, pojavi se brezbrižnost do šolskega dela, lahko se pojavi domišljavost in občutek večvrednosti, ne vključujejo se v družbo vrstnikov, umikajo se v samoto.

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI

Z nadarjenimi učenci se je potrebno pričeti ukvarjati čimbolj zgodaj. V prvem triletju poteka delo praviloma v oblikah notranje diferenciacije, v drugem triletju v oblikah notranje in fleksibilne diferenciacije, v tretjem triletju pa poleg notranje tudi v oblikah zunanje diferenciacije. Termin »odkrivanje nadarjenih učencev« označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo in seznanitev ter pridobitev mnenja staršev. Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci in šolska svetovalna služba.

Odkrivanje se praviloma izpelje v prvem in drugem triletju, po potrebi tudi v tretjem. Pomembno je spremljanje celovitega razvoja nadarjenih, vseh področij osebnosti.

Delovna skupina je izdelala svoj model odkrivanja nadarjenih, ki je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje 11. 2. 1999.

Odkrivanje naj bi potekalo v treh stopnjah: evidentiranje, identifikacija in seznanitev ter mnenje staršev. Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Poteka ob koncu 3.razreda, učence pa je možno predlagati tudi kasneje. Evidentiranje poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj. Zajeta je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora.

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih. Za identificirane učence se pripravi individualiziran plan dela, kjer se upoštevajo individualne posebnosti, specifična področja nadarjenosti in interes učenca. Tem učencem se posebno pozornost namenja v okviru pouka, usmerja se jih k posebej organiziranim dejavnostim za nadarjene, interesnim dejavnostim, izbirnim predmetom.

Če starši menijo, da je njihov otrok nadarjen, imajo možnost, da se o tem posvetujejo z razrednikom in s šolsko svetovalno službo.

 

DELO NA ŠOLI IN POGLED NAPREJ

Na šoli se s to tematiko načrtno ukvarjamo dalj časa, že od l.1996, ko je bil sprejet zakon. Že od šol.l.1996/97 izvajamo za te učence posebne dejavnosti- 5 ur tedensko. Dejavnosti so bile zelo pestre, v zadnjih letih pa so se ustalile naslednje: šport- nogomet, košarka (1.triletje), »kreativček«, matematika (2.triletje), angleški jezik in matematika (3.triletje). Delo na področju nadarjenih želimo povezati s širšo usmeritvijo in z vizijo naše šole. Eden izmed pomembnih elementov te vizije je tudi skrb za razvoj maternega jezika in tujih jezikov, poudarek pa je tudi na športu (nogomet, planinstvo).

Določene specifične nadarjenosti lahko pridejo do izraza tudi pri izbirnih predmetih. Tako je gledališki klub deloval dve leti, likovno snovanje pa izvajamo že od l.1999. Specifične nadarjenosti pa že vrsto let razvijamo tudi s pomočjo otroškega in mladinskega pevskega zbora. V šolskem letu 2001/02 je bila pri nas posneta prireditev Veseli tobogan za 1.program Radia Slovenija, nekateri učenci so nastopali na prireditvi Zvezdni trenutki Radia Rogla (junij 2002), vsako drugo leto pa organiziramo likovno kolonijo. Učenci likovnega krožka so prispevali vse ilustracije za zbirko pesmi Ruže Seničar- Čobić Ostala je sled. Interesne dejavnosti na šoli prav tako pomagajo nadarjenim učencem, da lažje najdejo svoje močno področje, na primer: dramski, likovni, modelarski krožek.

V šolskem letu 2002/03 je v sodelovanju z Glasbeno šolo Rogaška Slatina začel na šoli delovati tudi baletni oddelek. Vanj so vključeni učenci 1. triletja.

Osnovna usmeritev šole za delo z nadarjenimi pa je predvsem zagotavljanje kvalitetnega pouka, pri katerem učenci preživijo največ časa, nato pa posebej organiziranih dejavnosti za te učence. Zvrstili so se številni dogodki, na katere smo povabili učence. Omenimo samo najbolj zanimive: ekskurzija v Ljubljano (obisk Hiše eksperimentov in Slovenskega šolskega muzeja), obisk Milene Blažić na naši šoli (ustvarjalna delavnica- kreativček), pogovor z nekdanjimi učenci šole in pogovor na temo Drugačnost nas bogati s pisateljico Aksinjo Kermauner (ob 200 letnici rojstva Luisa Brailla). Na te dogodke vedno povabimo širši krog učencev, predvsem tiste, ki si najbolj prizadevajo pri šolskem delu in izvenšolskih dejavnostih. Za kakovostno delo z nadarjenimi si prizadeva celoten pedagoški kolektiv šole.

V šolskem letu 2002/03 je začel delovati na šoli tim za nadarjene. Osnovni namen delovanja tima je dvig kvalitete dela z nadarjenimi, tako pri pouku kot pri ostalih dejavnostih, ter predstavitev dela širši javnosti. Mnogokrat je potekala razprava o drugačnih načinih dela z nadarjenimi.

Koordinatorka dela z nadarjenimi učenci: Zlatka Janžek, prof. ped.

 

PRIPOROČLJIVA LITERATURA:

Andersen, Hans Christian: Pravljica mojega življenja; Študentska založba, 2005
Bambeck J.,Wolters A.: Moč možganov, Sledi, Žalec, 1995
Buzan, Tony: Delaj z glavo, DDU Univerzum Ljubljana, 1980
George, David: Nadarjeni otrok kot izziv, Zavod RS za šolstvo, 1997
Galbraith, Judy: Vodič za nadarjene, DZS, 1992
Nagel, Wolfgang: Spodbujanje in odkrivanje nadarjenih otrok, DZS, 1991

 

KNJIGE, KI SO JIH NAPISALI OSNOVNOŠOLSKI UČENCI:

Omahen, Nejka: Silvija, DZS, 2000 (naziv Moja najljubša knjiga 2000- po izboru mladih bralcev)
Verčko, David: Pozabljeni zaklad v votlini, Kopija- nova d.o.o., 2007

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU DELA Z NADARJENIMI UČENCI:

Ekskurzija za nadarjene učence TEHNOPARK CELJE

Ekskurzija za nadarjene učence v Ljubljano

Ekskurzija za nadarjene učence v Celje

Srečanja z nekdanjimi učenci šole

Srečanje z nogometašem Ivanom Firerjem

Srečanje z dr. Katjo Crnogaj in mag. Urško Roškar

Srečanje z dr. Tonetom Kregarjem, mag. Janjo Rebić Avguštin in dr. Majo Paš

Gostovanje Andreja Rozmana Roze – Pesmi iz rimogojnice

Ogled Hiše eksperimentov in Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani

 

Dostopnost